(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Obowiązek ubierania kamizelek ratunkowych
leszy
2006-07-20 06:22:42 UTC
Ja wiem, że bardziej właściwa byłaby może grupa kajaki albo
motorowodniacy, ale sama istota sprawy jest natury ogólnej. A ja jestem
żeglarzem i tą grupe odwiedzam.

Otóż, przprowadzałem testy napedzania kanoe wietirokiem, w Krakowie na
Wiśle.
Przyczepiła się policja i zażądała włożenia kamizelek ratunkowych,
argumentując, że jest to obowiązkowe, z wyjątkiem jachów kabinowych.

Czy coś sie zmieniło w tej sprawie? Ostatnio przepisy sie zminiały,
dlatego pytam.
Jak dotąd nie było takiego obowiązku.

Leszy
Jerzy Makieła
2006-07-20 06:30:00 UTC
Post by leszy
Otóż, przprowadzałem testy napedzania kanoe wietirokiem, w Krakowie na
Wiśle.
Przyczepiła się policja i zażądała włożenia kamizelek ratunkowych,
argumentując, że jest to obowiązkowe, z wyjątkiem jachów kabinowych.
Trzeba było zapytać o podstawę prawną:-)))) Panom coś się pozajączkowało...


PS. Aczkolwiek osobiście uważam, że kamizelka asekuracyjna jeszcze
nikomu nie zaszkodziła...
--
Pozdrowienia Jurek M
http://www.makiela.pl/
http://galeria.makiela.pl/
GSM 601-938-951
Tomasz Konnak
2006-07-20 06:42:47 UTC
Post by Jerzy Makieła
Post by leszy
Przyczepiła się policja i zażądała włożenia kamizelek ratunkowych,
argumentując, że jest to obowiązkowe, z wyjątkiem jachów kabinowych.
Trzeba było zapytać o podstawę prawną:-)))) Panom coś się pozajączkowało...
PS. Aczkolwiek osobiście uważam, że kamizelka asekuracyjna jeszcze
nikomu nie zaszkodziła...
Asekuracyjna czy ratunkowa? ;)
Byłem na dwóch długich spływach kajakowych. Na samą myśl, że miałbym
cały czas w kamizelce to mi się odechciewa.
A wiesz przecież, że na jachcie niemal zawsze pływamy w kamizelkach. I
to od zawsze, czyli i wtedy, gdy przepisu nie było. Znaczy, nie jestem
wrogiem kamizelek, ale...

O razu zapowiadam, że jak wejdzie obowiązek jeżdżenia na rowerze w kasku
to go nie będę przestrzegał. :) Są jakieś granice...

P.S. W regulaminie rowerowego Harpagana jest właśnie obowiązek jeżdżenia
w kasku. Brrr
--
Pozdrawiam
T.K.
Jacek Kijewski
2006-07-20 06:45:55 UTC
Ja wiem, =BFe bardziej w=B3a=B6ciwa by=B3aby mo=BFe grupa kajaki albo
motorowodniacy, ale sama istota sprawy jest natury og=F3lnej. A ja jestem
=BFeglarzem i t=B1 grupe odwiedzam.
Ot=F3=BF, przprowadza=B3em testy napedzania kanoe wietirokiem, w Krakowie=
na
Wi=B6le.
Przyczepi=B3a si=EA policja i za=BF=B1da=B3a w=B3o=BFenia kamizelek ratun=
kowych,
argumentuj=B1c, =BFe jest to obowi=B1zkowe, z wyj=B1tkiem jach=F3w kabino=
wych.
Czy co=B6 sie zmieni=B3o w tej sprawie? Ostatnio przepisy sie zminia=B3y,
dlatego pytam.
Jak dot=B1d nie by=B3o takiego obowi=B1zku.
Sprawd=BC na www.msport.gov.pl -> BIP -> Prawo (czy akty prawne)=20
zarz=B1dzenie.

Policja najcz=EA=B6ciej nie zna przepis=F3w, kt=F3re stara si=EA egzekwowa=
=E6.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Jacek Kijewski
2006-07-20 06:45:32 UTC
Ot=F3=BF, przprowadza=B3em testy napedzania kanoe wietirokiem, w Krakow=
ie na
Wi=B6le.
Przyczepi=B3a si=EA policja i za=BF=B1da=B3a w=B3o=BFenia kamizelek rat=
unkowych,
argumentuj=B1c, =BFe jest to obowi=B1zkowe, z wyj=B1tkiem jach=F3w kabi=
nowych.
Trzeba by=B3o zapyta=E6 o podstaw=EA prawn=B1:-)))) Panom co=B6 si=EA poz=
aj=B1czkowa=B3o...
PS. Aczkolwiek osobi=B6cie uwa=BFam, =BFe kamizelka asekuracyjna jeszcze =
nikomu nie=20
zaszkodzi=B3a...
Powiedz tym, co si=EA pod =BFaglem udusili (wcale nie takie sporadyczne=20
przypadki).

(nie, =BFebym uwa=BFa=B3, =BFe nie nale=BFy nosi=E6, ale "nikomu" to sformu=
=B3owanie=20
zbyt niefortunne).

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Jacek Kijewski
2006-07-20 06:48:30 UTC
Post by Tomasz Konnak
Asekuracyjna czy ratunkowa? ;)
By=B3em na dw=F3ch d=B3ugich sp=B3ywach kajakowych. Na sam=B1 my=B6l, =BF=
e mia=B3bym ca=B3y=20
Post by Tomasz Konnak
czas w kamizelce to mi si=EA odechciewa.
A wiesz przecie=BF, =BFe na jachcie niemal zawsze p=B3ywamy w kamizelkach=
=2E I to od=20
Post by Tomasz Konnak
zawsze, czyli i wtedy, gdy przepisu nie by=B3o. Znaczy, nie jestem wrogie=
m=20
Post by Tomasz Konnak
kamizelek, ale...
Ale reling w plecy mniej ci=B6nie :)
Post by Tomasz Konnak
P.S. W regulaminie rowerowego Harpagana jest w=B3a=B6nie obowi=B1zek je=
=BFd=BFenia w=20
Post by Tomasz Konnak
kasku. Brrr
A pieszo w masce-pegazce? Zawsze uwa=BFa=B3em, =BFe to jest impreza dla=20
my=B6l=B1cych inaczej...

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Jerzy Makieła
2006-07-20 06:44:54 UTC
Post by Tomasz Konnak
A wiesz przecież, że na jachcie niemal zawsze pływamy w kamizelkach. I
to od zawsze, czyli i wtedy, gdy przepisu nie było. Znaczy, nie jestem
wrogiem kamizelek, ale...
Zawsze jest jakieś "ale..." wtedy należy włączyć rozsądek.
:-))
--
Pozdrowienia Jurek M
http://www.makiela.pl/
http://galeria.makiela.pl/
GSM 601-938-951
Jerzy Makieła
2006-07-20 06:58:14 UTC
Powiedz tym, co się pod żaglem udusili (wcale nie takie sporadyczne
przypadki).
Wiedziałem:-)) Wiedziałem, że ten argument padnie...
(nie, żebym uważał, że nie należy nosić, ale "nikomu" to sformułowanie
zbyt niefortunne).
No dobra, niech będzie nikomu ze znanych mi osób:-)))))

PS. Musze "odkleić się" od kompa bo do tych Kątów nie dojadę:-))))
--
Pozdrowienia Jurek M
http://www.makiela.pl/
http://galeria.makiela.pl/
GSM 601-938-951
Tomasz Konnak
2006-07-20 07:10:31 UTC
Post by Tomasz Konnak
Asekuracyjna czy ratunkowa? ;)
Byłem na dwóch długich spływach kajakowych. Na samą myśl, że miałbym
cały czas w kamizelce to mi się odechciewa.
A wiesz przecież, że na jachcie niemal zawsze pływamy w kamizelkach. I
to od zawsze, czyli i wtedy, gdy przepisu nie było. Znaczy, nie jestem
wrogiem kamizelek, ale...
Ale reling w plecy mniej ciśnie :)
I jest cieplej :) Ale na kajaku, latem, w upalny dzień - brrrr
Post by Tomasz Konnak
P.S. W regulaminie rowerowego Harpagana jest właśnie obowiązek
jeżdżenia w kasku. Brrr
A pieszo w masce-pegazce? Zawsze uważałem, że to jest impreza dla
myślących inaczej...
Właśnie dla pieszych nie ma durnych zakazów. Skąd im się ten kask na
rowerze wziął to nie wiem, ale mnie to zniechęciło totalnie.
Pozostaje mi pieszy wypad - jak kondycja znów wzrośnie... (tu złośliwe
chichoty i komentarze proszę wyłączyć ;) )
--
Pozdrawiam
T.K.
Radwan
2006-07-20 07:24:42 UTC
Ja wiem, ¿e bardziej w³a¶ciwa by³aby mo¿e grupa kajaki albo
motorowodniacy, ale sama istota sprawy jest natury ogólnej. A ja jestem
¿eglarzem i t± grupe odwiedzam.
Otó¿, przprowadza³em testy napedzania kanoe wietirokiem, w Krakowie na
Wi¶le.
Przyczepi³a siê policja i za¿±da³a w³o¿enia kamizelek ratunkowych,
argumentuj±c, ¿e jest to obowi±zkowe, z wyj±tkiem jachów kabinowych.
Czy co¶ sie zmieni³o w tej sprawie? Ostatnio przepisy sie zminia³y,
dlatego pytam.
Jak dot±d nie by³o takiego obowi±zku.
SprawdΠna www.msport.gov.pl -> BIP -> Prawo (czy akty prawne)
zarz±dzenie.

Policja najczê¶ciej nie zna przepisów, które stara siê egzekwowaæ.Na regatach mamy pro¶ciej... komisja wiesza flage "Y" - kamizelki na grzbiet
:)) Aczkolwiek bywa, ¿e ka¿ê za³odze wci±gnaæ kamizelki bez sygna³u
komisji.
Natomiast w ostatnie upa³y kamizelka robi za "pampersa".. tzn jest wk³adana
od d... strony przez nogi i wyglada niczym pampers. Tak zaopatrzony za³ogant
p³ywa sobie w cieplutkiej wodzie jeziora , pomiêdzy wyscigami, jak korek :)
Ostatnio w Olsztynie podp³yne³a do mojej za³ogi ekipa policyjna.. rozmowa
brzmia³a mniej wiêcej tak :
- co panowie tu robi± ?
- p³ywamy sobie
- to prosze do brzegu..
- a to dla czego ?
- bo takie sa przepisy
- a który konkretnie?
- hmm.. tu jest trasa regat i nie wolno p³ywaæ !
- a my w³a¶nie z tych regat...
- wp³aw ????
- nie.. tam p³ywa nasz jacht...
- opuscilio¶cie jednostke bez srodków zabezpieczaj±cych - bedzie mandat !
- i tu za³ogant pokaza³ panu policjantowi 4 litery :)

Policjant by³ nieczepliwy - usmia³ siê i popolyna³ dalej

Radwan
Paweł Suwiński
2006-07-20 07:23:02 UTC
PS. Aczkolwiek osobiście uważam, że kamizelka asekuracyjna jeszcze
nikomu nie zaszkodziła...
Powiedz tym, co się pod żaglem udusili (wcale nie takie sporadyczne
przypadki).
ej, a możesz to rozwinąć?... bo niechciałbym się udusić pod żaglem :)


Rozumiem, że kamizelka nie pozwala zanurkować, ale zastanawiam się czy
tak trudno ją zdjąć pod wodą? Nigdy tego nie testowałem.
(nie, żebym uważał, że nie należy nosić, ale "nikomu" to
sformułowanie zbyt niefortunne).
No np. kajakarze zwałkowi (pływający po rzekach zawalonych drzewami -
taki sport:) nie używają kamizelek, aby się gdzieś nie zaklinować lub
nie zaczepić o drzewa.
--
Uzdrawiam
Paweł Suwiński
"470tką turystycznie HOWTO" (Mazury/Wisła) - dołącz do nas!
http://www.dracono.webpark.pl/470tka_turystycznie.html
Tomasz Konnak
2006-07-20 07:45:07 UTC
Post by Paweł Suwiński
PS. Aczkolwiek osobiście uważam, że kamizelka asekuracyjna jeszcze
nikomu nie zaszkodziła...
Powiedz tym, co się pod żaglem udusili (wcale nie takie sporadyczne
przypadki).
ej, a możesz to rozwinąć?... bo niechciałbym się udusić pod żaglem :)
Rozumiem, że kamizelka nie pozwala zanurkować, ale zastanawiam się czy
tak trudno ją zdjąć pod wodą? Nigdy tego nie testowałem.
Jak jest pod sztormiakiem to trudną ją zdjąć.

To jak z pasami w samochodach - zazwyczaj są pomocne ale czasem szkodzą.
--
Pozdrawiam
T.K.
Paweł Suwiński
2006-07-20 07:44:04 UTC
Natomiast w ostatnie upały kamizelka robi za "pampersa".. tzn jest wkładana
od d... strony przez nogi i wyglada niczym pampers. Tak zaopatrzony załogant
pływa sobie w cieplutkiej wodzie jeziora , pomiędzy wyscigami, jak korek :)
A niema tendencji do odwracania nogami do góry? bo w przypadku
utopienia się w ten sposób to nagroda darwina murowana ;).
--
Uzdrawiam
Paweł Suwiński
"470tką turystycznie HOWTO" (Mazury/Wisła) - dołącz do nas!
http://www.dracono.webpark.pl/470tka_turystycznie.html
wrona
2006-07-20 07:51:39 UTC
Post by Tomasz Konnak
O razu zapowiadam, że jak wejdzie obowiązek jeżdżenia na rowerze w kasku
to go nie będę przestrzegał. :) Są jakieś granice...
Otoz to! Glupi przepis wiec to olewamy i juz. To tak jakby nam kazali od
15 sierpnia stawiac pusta butelke na lewo od drzwi wejsciowych do
swojego domu : )

Podobnie ma sie sprawa z pasami w samochodzie. Do dzisiaj nie moge
zrozumiec dlaczego jest przepis nakazujacy ich uzywanie.

pozdr
wojtek wrona
Tomasz Konnak
2006-07-20 07:56:24 UTC
Post by wrona
Post by Tomasz Konnak
O razu zapowiadam, że jak wejdzie obowiązek jeżdżenia na rowerze w
kasku to go nie będę przestrzegał. :) Są jakieś granice...
Otoz to! Glupi przepis wiec to olewamy i juz. To tak jakby nam kazali od
15 sierpnia stawiac pusta butelke na lewo od drzwi wejsciowych do
swojego domu : )
Podobnie ma sie sprawa z pasami w samochodzie. Do dzisiaj nie moge
zrozumiec dlaczego jest przepis nakazujacy ich uzywanie.
A tak nas ćwiczą, żeby urobić... :(
--
Pozdrawiam
T.K.
Paweł Suwiński
2006-07-20 07:55:25 UTC
Post by Tomasz Konnak
Post by Paweł Suwiński
Rozumiem, że kamizelka nie pozwala zanurkować, ale zastanawiam się czy
tak trudno ją zdjąć pod wodą? Nigdy tego nie testowałem.
Jak jest pod sztormiakiem to trudną ją zdjąć.
no rzeczywiście, zupełnie o tym zapomniałem, nawet sam zakładam
kamizelkę pod sztormiak :)... może trzeba pomyśleć zmianach nawyków
(?)
--
Uzdrawiam
Paweł Suwiński
"470tką turystycznie HOWTO" (Mazury/Wisła) - dołącz do nas!
http://www.dracono.webpark.pl/470tka_turystycznie.html
Tomasz Konnak
2006-07-20 08:12:49 UTC
Post by Paweł Suwiński
Post by Tomasz Konnak
Post by Paweł Suwiński
Rozumiem, że kamizelka nie pozwala zanurkować, ale zastanawiam się czy
tak trudno ją zdjąć pod wodą? Nigdy tego nie testowałem.
Jak jest pod sztormiakiem to trudną ją zdjąć.
no rzeczywiście, zupełnie o tym zapomniałem, nawet sam zakładam
kamizelkę pod sztormiak :)... może trzeba pomyśleć zmianach nawyków
(?)
No, sprawa jest dyskusyjna - kamizelka na wierzchu namaka, nie wiem jak
po całym dniu żeglowania i namakania wygląda jej zdolność do unoszenia
człeka. Tak źle i tak niedobrze.
--
Pozdrawiam
T.K.
Oldi
2006-07-20 10:21:28 UTC
Post by wrona
Podobnie ma sie sprawa z pasami w samochodzie. Do dzisiaj nie moge
zrozumiec dlaczego jest przepis nakazujacy ich uzywanie.
Jeśli spowoduję wypadek, np. zderzenie czołowe, to dla mnie ma pewne
znaczenie to, czy ci w drugim samochodzie mieli zapięte pasy. Inna
odpowiedzialność karna grozi mi, gdy zginą, a inna, gdy nic im się
nie stanie. Między innymi dlatego wolałbym, żeby wszyscy zapinali
pasy.
Olgierd Strzelecki.
Przemyslaw Brojewski
2006-07-20 10:41:55 UTC
Post by Paweł Suwiński
PS. Aczkolwiek osobiście uważam, że kamizelka asekuracyjna jeszcze
nikomu nie zaszkodziła...
Powiedz tym, co się pod żaglem udusili (wcale nie takie sporadyczne
przypadki).
ej, a możesz to rozwinąć?... bo niechciałbym się udusić pod żaglem :)
Rozumiem, że kamizelka nie pozwala zanurkować, ale zastanawiam się czy
tak trudno ją zdjąć pod wodą? Nigdy tego nie testowałem.
Wpadnij do wody z nienacka i niech cię żagiel nakryje. Nie spanikuj.
Może ci oddechu starczy wtedy.

Przemek.
myszek
2006-07-20 10:45:38 UTC
Post by Jerzy Makieła
No dobra, niech będzie nikomu ze znanych mi osób:-)))))
No to jedna juz znasz. W sobote wywalilismy sie pieknie na redzie
Ustki i znalazlem sie w trojkacie miedzy kadlubem, bomem i szotem.
Bardzo sie ciesze, ze nie mialem na sobie kamizelki, bo te pare
sekund zwloki w przedostaniu sie na wlasciwa strone kadluba
moglo - kto wie? - poskutkowac zrobieniem grzyba.

pozdrowienia

krzys
--
_^..^_)_
\ /
\____/
Następna strona >
Strona 1 z 6