Discussion:
Chińskie silniki zaburtowe
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Mirosław Romanowski
2007-02-19 11:51:45 UTC
Permalink
Raw Message
Witam wszystkich

Znalazłem w sieci ofertę sprzedaży nowych silników produkcji chińskiej,
oferta cenowo wydaje się być atrakcyjna, bo za 4-suwowy silnik 4HP z długą
kolumną i biegiem wstecznym żądają 2800 PLN.

Mam pytanie do grupowiczów: czy ktoś z Was zetknął się już z taką
chińszczyzną o nazwie "Sail" albo słyszał opinię o takim produkcie?

Jeśli ktoś chciałby dać odpowiedź typu: "nie bierz, bo to chińskie" to niech
się nie trudzi.

Dziękuję i pozdrawiam.

Mirosław Romanowski
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Piotr S³aby
2007-02-19 12:32:59 UTC
Permalink
Raw Message
/
Znalaz³em w sieci ofertê sprzeda¿y nowych silników produkcji chiñskiej,
oferta cenowo wydaje siê byæ atrakcyjna, bo za 4-suwowy silnik 4HP z d³ug±
kolumn± i biegiem wstecznym ¿±daj± 2800 PLN.
Je¶li kto¶ chcia³by daæ odpowiedŒ typu: "nie bierz, bo to chiñskie" to
niech
siê nie trudzi.
Dziêkujê i pozdrawiam.
Witam,
wiadomo, ¿e nie odpowiem tak, jak sugerujesz bo wiem, ¿e ¿ycie jest
ciekawsze niz przes±dy:
' ile juz lat po upadku ZSRR dzia³aja silniki typu NEPTUN, SALUT ...
dosyæ d³ugo
'' prawdopodobnie jest to jaka¶ kopia silnika firmowego
'''ale jednak pytanie o serwis i "kompatybilno¶æ" czê¶ci by³aby na miejscu.
''''(po czwarte primo) chcia³bym to zobaczyæ gdzie¶.
(lekko pogoogla³em ale póki co bez konkretów, masz jakiego¶ linka?)
Piotr
Jacek Kijewski
2007-02-19 19:57:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr S³aby
Witam,
wiadomo, =BFe nie odpowiem tak, jak sugerujesz bo wiem, =BFe =BFycie jest
' ile juz lat po upadku ZSRR dzia=B3aja silniki typu NEPTUN, SALUT ...
dosy=E6 d=B3ugo
Serwis lub zakup cz=EA=B6ci do wietieroka ko=F1czy si=EA dzi=B6 od "sp..j p=
an z tym=20
g..m" po "s=B3ysza=B3em, =BFe pod Warszaw=B1 mieszka pewien s=EAdziwy majst=
er, ale=20
nie znam adresu ani nazwiska".

Obie reakcje autentyczne. Pewne spektrum po=B6rednich te=BF.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Andrzej Mazurek "Hasip"
2007-02-19 20:09:55 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "Jacek Kijewski"
Obie reakcje autentyczne. Pewne spektrum po¶rednich te¿.
Pamiêtasz - sprawdza³em dla Ciebie rynek czê¶ci na te radzieckie silniki na
Ukrainie. Ukraiñcy generalnie reagowali podobnie :)). Tam ca³kiem sporo tych
chiñskich silników siê ostatnio sprzedaje (nawet polecali mi jak±¶ stronê) -
mogê popytaæ o zdanie u¿ytkowników.

Hasip
PS. Z rozmowy z niedzieli: "nasz neptun potrzebuje tylko jednej czê¶ci
zamiennej - jest ni± Alosza. Jak siê zaweŒmie, to na szarpance do portu
wejdziemy"
Jacek Kijewski
2007-02-19 21:18:22 UTC
Permalink
Raw Message
U=BFytkownik "Jacek Kijewski"
Post by Jacek Kijewski
Obie reakcje autentyczne. Pewne spektrum po=B6rednich te=BF.
Pami=EAtasz - sprawdza=B3em dla Ciebie rynek cz=EA=B6ci na te radzieckie =
silniki na
Ukrainie. Ukrai=F1cy generalnie reagowali podobnie :)). Tam ca=B3kiem spo=
ro tych
chi=F1skich silnik=F3w si=EA ostatnio sprzedaje (nawet polecali mi jak=B1=
=B6 stron=EA) -
mog=EA popyta=E6 o zdanie u=BFytkownik=F3w.
Prawd=EA powiedziawszy, ukrai=F1skie podej=B6cie do spraw mi si=EA =B6redni=
o podoba.=20
Ostatnio podchodzi do mnie ten niski z br=F3dk=B1 i m=F3wi "wiesz, za=B3o=
=BFy=B3em na=20
Ukrainie taki sklep, jego adres to sail-ho.com.ua, b=EAdziesz nam ksi=B1=BF=
ki=20
dostarcza=B3". =A6mia=E6 si=EA czy bi=E6?
PS. Z rozmowy z niedzieli: "nasz neptun potrzebuje tylko jednej cz=EA=B6c=
i
zamiennej - jest ni=B1 Alosza. Jak si=EA zawe=BCmie, to na szarpance do p=
ortu
wejdziemy"
Kiedy=B6 do Fica przysz=B3a taka ekipa, dodawana w promocji do bejzbola i=
=20
koniecznie chcieli pop=B3ywa=E6 na czym=B6 z silnikiem. Powiedzia=B3em im, =
=BFe jak=20
rozruszaj=B1 mi forelk=EA, to nie ma sprawy, mog=B1 sobie p=B3ywa=E6. By=B3=
tam jeden=20
taki pan, dwa metry w g=F3r=EA, dwa metry w poprzek...

No c=F3=BF, po=B3=B1czenie wytrwa=B3o=B6ci z si=B3=B1 fizyczn=B1 pozwoli na=
wet uruchomi=E6=20
forelk=EA ;)

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Andrzej Mazurek "Hasip"
2007-02-20 07:39:20 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "Jacek Kijewski"
jego adres to sail-ho.com.ua, bêdziesz nam ksi±¿ki
dostarcza³". Šmiaæ siê czy biæ?

Problem masz w tym, ¿e nazwy "sail-ho" nie mo¿esz zastrzec.

Hasip
Jacek Kijewski
2007-02-20 11:27:25 UTC
Permalink
Raw Message
U=BFytkownik "Jacek Kijewski"
jego adres to sail-ho.com.ua, b=EAdziesz nam ksi=B1=BFki
dostarcza=B3". =A6mia=E6 si=EA czy bi=E6?
Problem masz w tym, =BFe nazwy "sail-ho" nie mo=BFesz zastrzec.
Wiesz, to w sumie nie jest m=F3j problem, przynajmniej ja tego nie traktuj=
=EA=20
jako problem. To jest problem badziewiarskiej mentalno=B6ci niekt=F3rych.=
=20
Wida=E6 Ukrai=F1com odpowiadaj=B1 chi=F1skie silniki...

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
meping
2007-02-20 07:34:02 UTC
Permalink
Raw Message
Prawdę powiedziawszy, ukraińskie podejście do spraw mi się średnio
podoba. Ostatnio podchodzi do mnie ten niski z bródką i mówi "wiesz,
założyłem na Ukrainie taki sklep, jego adres to sail-ho.com.ua, będziesz
nam książki dostarczał". Śmiać się czy bić?
tak z ciekawości.... Czy Mariola zaczęła już powtarzać cyrylice i
studiować ich kodeksy??? ;-O

;-D
--
pozdrawiam
Krzysztof Chajęcki "meping"
www.sy-rana.komp-druk.pl - czarter jachtu na zatoce Gdańskiej i Bałtyku
Jacek Kijewski
2007-02-20 11:28:09 UTC
Permalink
Raw Message
Prawd=EA powiedziawszy, ukrai=F1skie podej=B6cie do spraw mi si=EA =B6r=
ednio podoba.
Ostatnio podchodzi do mnie ten niski z br=F3dk=B1 i m=F3wi "wiesz, za=
=B3o=BFy=B3em na
Ukrainie taki sklep, jego adres to sail-ho.com.ua, b=EAdziesz nam ksi=
=B1=BFki
dostarcza=B3". =A6mia=E6 si=EA czy bi=E6?
tak z ciekawo=B6ci.... Czy Mariola zacz=EA=B3a ju=BF powtarza=E6 cyrylice=
i studiowa=E6=20
ich kodeksy??? ;-O
Bo ja wiem? Wejd=B1 do UE, to facet b=EAdzie mia=B3 pecha. Do tego czasu ni=
e=20
widz=EA potrzeby interesowania si=EA Ukrain=B1.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Alex
2007-02-21 23:12:44 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "Jacek Kijewski"
Obie reakcje autentyczne. Pewne spektrum pośrednich też.
Pamiętasz - sprawdzałem dla Ciebie rynek części na te radzieckie silniki na
Ukrainie. Ukraińcy generalnie reagowali podobnie :)). Tam całkiem sporo
tych
chińskich silników się ostatnio sprzedaje (nawet polecali mi jakąś stronę)
-
mogę popytać o zdanie użytkowników.
Prawdę powiedziawszy, ukraińskie podejście do spraw mi się średnio podoba.
Ostatnio podchodzi do mnie ten niski z bródką i mówi "wiesz, założyłem na
Ukrainie taki sklep, jego adres to sail-ho.com.ua, będziesz nam książki
dostarczał". Śmiać się czy bić?
Dobry, nawet czarny PR nigdy nie zaszkodzi! Lecz sklep ma adres:
www.sail.ho.com.ua, bowiem znajduje sie na darmowym ukrainskim serwerze
http://ho.com.ua
--
Wyslano z Jastarni
http://augustyna.pl/news
Jacek Kijewski
2007-02-21 23:25:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Alex
www.sail.ho.com.ua, bowiem znajduje sie na darmowym ukrainskim serwerze
http://ho.com.ua
Zbie=BFno=B6=E6 nazw i serwer=F3w aaaabsolutnie przypadkowa.

Tia. Jasne.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Piotr Gralak
2007-02-21 23:31:11 UTC
Permalink
Raw Message
Zbieżność nazw i serwerów aaaabsolutnie przypadkowa.
Tia. Jasne.
tak przy okazji - jak rozszyfrować Twoją nazwę? to HO coś znaczy, jakiś
skrót czy coś, czy nie ma żadnych podtekstów? zawsze mnie to nurtowało a
nijak nie mogę tego sam rozwikłać. Kojarzy mi się tylko z hej ho :)

PG
Bartłomiej F. Tajchman
2007-02-21 23:53:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Gralak
Zbieżność nazw i serwerów aaaabsolutnie przypadkowa.
Tia. Jasne.
tak przy okazji - jak rozszyfrować Twoją nazwę? to HO coś znaczy, jakiś
skrót czy coś, czy nie ma żadnych podtekstów? zawsze mnie to nurtowało a
nijak nie mogę tego sam rozwikłać. Kojarzy mi się tylko z hej ho :)
Sail-ho! - "ahoj tam, zauważyłem coś!" (statek, ląd)


Loading Image...


I kilka wieczorową porą wyguglanych ślicznych cytatów:


"At about two o?clock we heard the loud cry of ?Sail ho!? from aloft, and
soon saw two sails to windward, going directly athwart our hawse. This was
the first time that I had seen a sail at sea."

"About noon, a man aloft called out ?Sail ho!? and looking round, we saw
the head sails of a vessel coming round the point. As she drew round, she
showed the broadside of a full-rigged brig, with the Yankee ensign at her
peak."

(Richard Henry Dana, Jr. (1815?1882). Two Years before the Mast.)


The cry of "Sail ho!" was soon followed by signals to the fleet of "Enemy
in sight;" "Get underweigh;" and the voices of the boatswains sounding
through the squadron and echoing from the shores the command, "All hands
up anchor, ahoy!" At sunrise the British vessels were all seen upon the
northwestern horizon

(PICTORIAL FIELD-BOOK OF THE WAR OF 1812, BY BENSON J. LOSSING)


I lay there for some time, and the sun sank down until it was but a dull,
fiery ball on the western horizon; and then all of a sudden I was startled
by such a chorus of yells as surely never burst from human throats before.
?A ship! A ship! Sail-ho! Sail-ho!?
A ship! A sail! Oh, pitying God, what did that mean?

(H. Escott-Inman, The castaways of Disappointment Island: being an account
of their suffering)


"Sail, ho!"
The man, in his excitement, repeated the shout before he could be hailed
from the deck.
"Where away?" sang out the captain.
"Two points on the weather-bow, sir," was the reply.

("Petrel" and "The Black Swan")Pozdrawiam,
Wuj Bart27
--
* Bartłomiej F. Tajchman +48 695 468 667 *
* http://www.bart.merigold.krakow.pl GG #162270 *
* The natural state of the footbal fan is bitter disappoitment, *
* no matter what the score. (Nick Hornby)
Jacek Kijewski
2007-02-21 23:58:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jacek Kijewski
Zbie=BFno=B6=E6 nazw i serwer=F3w aaaabsolutnie przypadkowa.
Tia. Jasne.
tak przy okazji - jak rozszyfrowa=E6 Twoj=B1 nazw=EA? to HO co=B6 znaczy=
, jaki=B6
skr=F3t czy co=B6, czy nie ma =BFadnych podtekst=F3w? zawsze mnie to nur=
towa=B3o a
nijak nie mog=EA tego sam rozwik=B3a=E6. Kojarzy mi si=EA tylko z hej ho=
:)
Sail-ho! - "ahoj tam, zauwa=BFy=B3em co=B6!" (statek, l=B1d)
Z tym, =BFe tutaj przez jedne czy drugie targi stali=B6my stoisko w stoisko=
=2E=20
Wszelka zbie=BFno=B6=E6 wydaje mi si=EA daleka od przypadku.

Dobra, mniejsza z tym. Po prostu: fakt, =BFe co=B6 si=EA na Ukrainie sprawd=
za,=20
niekoniecznie jest powodem do na=B6ladowania tutaj.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Piotr Gralak
2007-02-22 01:35:16 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bartłomiej F. Tajchman
Sail-ho! - "ahoj tam, zauważyłem coś!" (statek, ląd)
Danke.
Siedzę co prawda właśnie w Dublinie, ale jak widać nad angielskim, a
zwłaszcza żeglarskim angielskim, muszę jeszcze sporo popracować :)

PG
Andrzej Mazurek "Hasip"
2007-02-22 08:50:50 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "Piotr Gralak"
Post by Piotr Gralak
Danke.
Siedzê co prawda w³a¶nie w Dublinie, ale jak widaæ nad angielskim, a
zw³aszcza ¿eglarskim angielskim, muszê jeszcze sporo popracowaæ :)
Ahoj - te¿ ¿eglarskie, ale ma³o kto wie jaki jest rodowód tego s³owa.... :))

Hasip
Bartłomiej F. Tajchman
2007-02-22 08:57:32 UTC
Permalink
Raw Message
Ahoj - też żeglarskie, ale mało kto wie jaki jest rodowód tego słowa....
:))
No ja np. nie wiem. Dawaj! :)


Pozdrawiam,
Wuj Bart27
--
* Bartłomiej F. Tajchman +48 695 468 667 *
* http://www.bart.merigold.krakow.pl GG #162270 *
* The natural state of the footbal fan is bitter disappoitment, *
* no matter what the score. (Nick Hornby)
Andrzej Mazurek "Hasip"
2007-02-22 09:12:31 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "Bart³omiej F. Tajchman" >> Ahoj - te¿ ¿eglarskie, ale ma³o kto
wie jaki jest rodowód tego s³owa....
Post by Bartłomiej F. Tajchman
:))
No ja np. nie wiem. Dawaj! :)
Jak wyruszano w dalek± wyprawê odkrywaæ nieznane l±dy to robiono to:
Ad honorum Jesus - ku chwale Jezusa.
PóŒniej sta³o siê pozdrowieniem ¿eglarskim.
Hasip
Jacek WoŒniak
2007-02-23 10:11:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Mazurek "Hasip"
U¿ytkownik "Bart³omiej F. Tajchman" >> Ahoj - te¿ ¿eglarskie, ale ma³o
kto wie jaki jest rodowód tego s³owa....
Post by Bartłomiej F. Tajchman
:))
No ja np. nie wiem. Dawaj! :)
Ad honorum Jesus - ku chwale Jezusa.
PóŒniej sta³o siê pozdrowieniem ¿eglarskim.
Czesi te¿ tam byli? 8-)
--
Pozdrawiam Jacek
http://www.9marca.prv.pl/
Misiek
2007-02-22 14:31:52 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bartłomiej F. Tajchman
Sail-ho! - "ahoj tam, zauważyłem coś!" (statek, ląd)
Prawie prawie. "Sail ho" to jak sama nazwa wskazuje okrzyk na widok
żagla. W przypadku lądu analogiczny okrzyk brzmiał "land ho"
Post by Bartłomiej F. Tajchman
(Richard Henry Dana, Jr. (1815?1882). Two Years before the Mast.)
Mówisz i masz :)
" Sunday, October 5th. It was our morning watch; when, soon after the
day began to break, a man on the forecastle called out, "Land ho!" I had
never heard the cry before, and did not know what it meant, (and few
would suspect what the words were, when hearing the strange sound for
the first time,) but I soon found, by the direction of all eyes, that
there was land stretching along on our weather beam."
http://www.bartleby.com/23/4.html
--
|-----> Michał "Stiopa" Hubicki <---------------------------|
| "Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska |
| inteligencja jest to, że się z nami nie kontaktują." |
|------------------------------------- Albert Einstein -----|
Piotr Gralak
2007-02-22 18:31:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Misiek
Prawie prawie. "Sail ho" to jak sama nazwa wskazuje okrzyk na widok
żagla. W przypadku lądu analogiczny okrzyk brzmiał "land ho"
Znalazłem jeszcze taką definicję:

Ho - used to express surprise or joy, to attract attention to something
sighted, or to urge onward: Land ho! Westward ho!

Czyli wygląda to na dość uniwersalne, muszę kiedyś krzyknąć na
przystanku "Bus ho" na widok autobusu :)))

PG
Marek MAAR Grzywa
2007-02-22 18:40:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Gralak
Ho - used to express surprise or joy, to attract attention to something
sighted, or to urge onward: Land ho! Westward ho!
Czyli wygląda to na dość uniwersalne, muszę kiedyś krzyknąć na
przystanku "Bus ho" na widok autobusu :)))
Tia, jak taki mądry jesteś to powiedz na widok czego krzyczy się 'hej
ho'? Tak jak w piosence morskich krasnali 'hej ho, do lasu by się szło'. :-)

ps. Kiedy wracasz z tej Irlandii?
--
Pozdrawiam
Marek Grzywa
Andrzej Mazurek "Hasip"
2007-02-22 18:51:27 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "Marek MAAR Grzywa"
Tia, jak taki m±dry jeste¶ to powiedz na widok czego krzyczy siê 'hej
ho'? Tak jak w piosence morskich krasnali 'hej ho, do lasu by siê sz³o'. :-)


Na koncercie "Hej" (mo¿e pisze siê "Hey") - :)

Hasip
Piotr Gralak
2007-02-22 20:44:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek MAAR Grzywa
ps. Kiedy wracasz z tej Irlandii?
jak Polska znormalnieje :)))
a powaznie to dopiero sie tu zagniezdzam, wciaz chodze na rozmowy
kwalifikacyjne i takie tam. ale szansa na dobra prace jest tu jakby
wielokrotnie wieksza niz u nas.
a zeby was podenerwowac - tu jest w ciagu dnia sloneczko i plus 10
stopni :)))
jutro pozyczam samochod (pierwszy raz za kierownica po prawej brrrrr) i
jade na druga strone wyspy, zobaczyc wreszcie ten Atlantyk :)

PG
Mariusz Główka
2007-02-22 20:51:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Gralak
jutro pozyczam samochod (pierwszy raz za kierownica po prawej brrrrr) i
jade na druga strone wyspy, zobaczyc wreszcie ten Atlantyk :)
Spoko, pierwsze 10 mil i będziesz juz jeździł bez stresu. Tylko na początku
przy zmianie biegów będziesz drzwi otwierał.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Piotr Gralak
2007-02-22 21:18:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Mariusz Główka
Spoko, pierwsze 10 mil i będziesz juz jeździł bez stresu. Tylko na początku
przy zmianie biegów będziesz drzwi otwierał.
to pół biedy, bardziej się boję, czy po skręcie wyląduję na właściwym
pasie :) no ale jeździłem już sporo autobusami, wnikliwie obserwując
wszystkie manewry. dam radę :)

PG
Mariusz Główka
2007-02-22 21:33:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Gralak
Post by Mariusz Główka
Spoko, pierwsze 10 mil i będziesz juz jeździł bez stresu. Tylko na początku
przy zmianie biegów będziesz drzwi otwierał.
to pół biedy, bardziej się boję, czy po skręcie wyląduję na właściwym
pasie :) no ale jeździłem już sporo autobusami, wnikliwie obserwując
wszystkie manewry. dam radę :)
Pewnie że dasz rade. Ja co roku jestem w UK, biorę samochód z wypozyczalni i
zrobiłem łącznie ze 2000 mil po lewej stronie. Pierwszy raz miałem stres,
ale okazało się, że jak siadasz po drugiej stronie za kierownicą, to nagle
wszystko się w głowie przestawia i jakbyś jeździł w lustrze. I nie ma
problemów z trafianiem na pas i z lewą stroną jezdni. Powodzenia.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
"->> mazury.info.pl
2007-02-19 13:12:02 UTC
Permalink
Raw Message
On Mon, 19 Feb 2007 11:51:45 +0000 (UTC), "Mirosław Romanowski"
Post by Mirosław Romanowski
Mam pytanie do grupowiczów: czy ktoś z Was zetknął się już z taką
chińszczyzną o nazwie "Sail" albo słyszał opinię o takim produkcie?
Zetknalem sie tylko wizualnie - w Duesseldorfie na targach bylem na
stoisku chinskiej firmy od silnikow. Stoisko nie cieszylo sie zbytnim
zainteresowaniem wsrod zwiedzajacych. Niemniej jednak mozna miec
nadzieje, ze skoro probuja wejsc na rynek niemiecki czy w ogole
zachodnioeuropejski - nie startuja z byle czym.

Pozdrawiam
Zbigniew Jatkowski
http://mazury.info.pl
Micha³ Przestrzelski
2007-02-19 13:25:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Mirosław Romanowski
Witam wszystkich
Znalaz³em w sieci ofertê sprzeda¿y nowych silników produkcji chiñskiej,
oferta cenowo wydaje siê byæ atrakcyjna, bo za 4-suwowy silnik 4HP z d³ug±
kolumn± i biegiem wstecznym ¿±daj± 2800 PLN.
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.

--
Pozdrawiam
Micha³
Bartek-Ayer
2007-02-19 14:02:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Micha³ Przestrzelski
Post by Mirosław Romanowski
Witam wszystkich
Znalaz³em w sieci ofertê sprzeda¿y nowych silników produkcji chiñskiej,
oferta cenowo wydaje siê byæ atrakcyjna, bo za 4-suwowy silnik 4HP z d³ug±
kolumn± i biegiem wstecznym ¿±daj± 2800 PLN.
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km_od_dealera.html

Pozdrawiam

Bartek
Piotr S³aby
2007-02-19 14:29:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bartek-Ayer
Post by Micha³ Przestrzelski
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km_od_dealera.html
ale z czego to jest kopia?
no bo chyba jest ...
Piotr
Bartek-Ayer
2007-02-19 14:34:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr S³aby
Post by Bartek-Ayer
Post by Micha³ Przestrzelski
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km_od_dealera.html
ale z czego to jest kopia?
no bo chyba jest ...
Piotr
Wydaje mi siê, ¿e z yamahy

Pozdrawiam

Bartek
Mirosław Romanowski
2007-02-19 14:59:39 UTC
Permalink
Raw Message
Tak, to ten z Allegro, poza tym jeszcze http://www.zaburtowe.pl/

Wchodzą na rynki europejskie i amerykańskie.

Ale ja chcę znać opinie na ich temat, nie chce być testerem :)
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Jerzy Makieła
2007-02-19 15:04:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Mirosław Romanowski
Ale ja chcę znać opinie na ich temat, nie chce być testerem :)
Ktoś musi...
:-)))
--
Pozdrowienia Jurek M
http://www.makiela.pl/ http://galeria.makiela.pl/
GSM 601-938-951 VoIP 0-399-008-347
Jacek Kijewski
2007-02-19 19:56:06 UTC
Permalink
Raw Message
Ale ja chc=EA zna=E6 opinie na ich temat, nie chce by=E6 testerem :)
Kto=B6 musi...
: -)))
Og=F3lnie s=B3ysza=B3em opini=EA, =BFe projekt zer=BFni=EAty "po chi=F1sku"=
ze=20
sprawdzonych konstrukcji, tylko w chi=F1skiej jako=B6ci. No i totalnie bez=
=20
serwisu w kraju.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Andrzej Minkiewicz
2007-02-19 15:14:59 UTC
Permalink
Raw Message
Wchodz± na rynki europejskie i amerykañskie.
Ale ja chcê znaæ opinie na ich temat, nie chce byæ testerem :)
Witam,
Sytuacja wygl±da tak , ze musimy sie oswoiæ z faktem ze coraz wiecej rzeczy
bedzie made in china... dobrych rzeczy ....
Po ponad 20 latach robienia podróbek i robienia wszystkiego na licencjach
zachodnich firm Chiñczycy naprawde sie wiele nauczyli.
A poniewa¿ potrafi± wszystko zrobiæ ( juz nie tylko t-shirty, sportowe buty
, czy zakopiañskie ciupagi) , , to przyszla pora na rzeczy bardziej
zaawansowane technicznie. W koncu jest to najszybciej rozwijaj±ca sie
gospodarka na ¶wiecie.
I nie ma co siê a¿ tak baæ.
Np. niedawno zaczely byæ dystrybuowane laptopy made in china - pod mark±
Lenowo. Po ostro¿nym wymacaniu przez "ludzi z bran¿y" , okaza³o sie ze
przecie¿ sko¶ni wykupili IBM i to jest komp IBM-a tyle ¿e metka inna. A
sprzêt sam w sobie bardzo , bardzo porz±dny i cenowo ok.
I trzeba chyba trochê zacz±æ przestawiaæ my¶lenie ¿e z innymi produktami te¿
tak bêdzie.
Pewnie troche wody up³ynie zanim inne/ wiekszo¶æ pozosta³ych produktów
oznaczonych tym krajem pochodzenia bêdzie przetestowanych i zmieni sie
obiegowa opinia o nich, ale kierunek jest jeden....

powodzenia
Andrzej
Jacek Kijewski
2007-02-19 20:00:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr S³aby
Wchodz=B1 na rynki europejskie i ameryka=F1skie.
Ale ja chc=EA zna=E6 opinie na ich temat, nie chce by=E6 testerem :)
Witam,
Sytuacja wygl=B1da tak , ze musimy sie oswoi=E6 z faktem ze coraz wiecej =
rzeczy
Post by Piotr S³aby
bedzie made in china... dobrych rzeczy ....
Musimy oswoi=E6 si=EA z faktem, =BFe kupuj=B1c silnik patrzymy w takiej kol=
ejno=B6ci=20
na cechy silnika:
- dost=EApno=B6=E6 serwisu i czasy napraw serwisowych
- sie=E6 serwisowa r=F3wnie=BF w Europie
- jako=B6=E6 sprz=EAtu
- cena.

Kupowanie w kolejno=B6ci odwrotnej jest proszeniem si=EA o ci=EA=BFkie k=B3=
opoty.=20
Np. o czekanie 2 miesi=B1ce (!) na jak=B1=B6 gumk=EA do Suzuki. W tym czasi=
e=20
silnik (i jacht?) wy=B3=B1czone z czarter=F3w...

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
RadekNet ( www.rejsy-czartery.com )
2007-02-20 19:13:39 UTC
Permalink
Raw Message
Micha³ Przestrzelski
2007-02-19 15:38:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr S³aby
Post by Bartek-Ayer
Post by Micha³ Przestrzelski
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km_od_dealera.html
ale z czego to jest kopia?
no bo chyba jest ...
Jak dla mnie to Honda.


Pozdrawiam
Micha³
Jacek Kijewski
2007-02-19 20:01:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Micha³ Przestrzelski
=20
Post by Piotr S³aby
Post by Bartek-Ayer
Czy m=F3g=B3 by=B6 poda=E6 link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km=
_od_dealera.html
Post by Micha³ Przestrzelski
Post by Piotr S³aby
ale z czego to jest kopia?
no bo chyba jest ...
=20
Jak dla mnie to Honda.
Bo to s=B1 kopie Hondy. Ta firma robi silniki Sail i Shark i na r=F3=BFnych=
=20
ebigchina.com mo=BFna co=B6 o nich znale=BC=E6.

Tyle, =BFe to nie s=B1 Hondy. A "prawie" robi wieeeelk=B1 r=F3=BFnic=EA.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
WOMAX
2007-02-19 15:13:25 UTC
Permalink
Raw Message
Znalaz³em w sieci ofertê sprzeda¿y nowych silników produkcji chiñskiej,
oferta cenowo wydaje siê byæ atrakcyjna,
Witam !
Widzia³em ofertê, dane techniczne i cena, bardzo zachêcaj±ce.
Cena u¿ywanego japoñskiego silnika o analogicznych parametrach, ale po
kilkuletniej eksploatacji jest ni¿sza o 300 - 700 z³.
"Chiñczyków" fizycznie jeszcze niema w sprzeda¿y. Importer
http://www.zaburtowe.pl/ prawdopodobnie prowadzi badanie rynku.

Pozdrawiam
Wojtek Zachwatowicz
Pawe³ Pawlicki
2007-02-20 08:54:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Mirosław Romanowski
Witam wszystkich
Znalaz³em w sieci ofertê sprzeda¿y nowych silników produkcji chiñskiej,
oferta cenowo wydaje siê byæ atrakcyjna, bo za 4-suwowy silnik 4HP z d³ug±
kolumn± i biegiem wstecznym ¿±daj± 2800 PLN.
Mam pytanie do grupowiczów: czy kto¶ z Was zetkn±³ siê ju¿ z tak±
chiñszczyzn± o nazwie "Sail" albo s³ysza³ opiniê o takim produkcie?
Je¶li kto¶ chcia³by daæ odpowiedŒ typu: "nie bierz, bo to chiñskie" to
niech
siê nie trudzi.
Dziêkujê i pozdrawiam.
Miros³aw Romanowski
--
Wys³ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
ja rozmawia³em z kilkoma importerami chiñskich silników (co prawda innych,
przemys³owych) w zesz³ym roku.
Dowiedzia³em siê od nich ¿e mechanizm jest taki:
fabryka wybudowana w Chinach produkuje "wk³ady" - czyli to co w ¶rodku dla
znanej marki
najczê¶ciej fabryka ma mo¿liwo¶æ produkcji kilkukrotnie wiêkszej niz
zamówienia od markowego producenta.
Wiêc produkuj± w³asne za zgod± producenta markowego i na okre¶lonych
zasadach.
Ma nie byæ serwisu. Ile¶tam procent czê¶ci mo¿e byæ zgodna - zgadzaj± siê
markowcy na to bo nic nie mog± zrobiæ - ale produkt nie mo¿e byæ ca³kiem
identyczny.
Jako¶æ materia³ów ma byæ zauwa¿alnie gorsza. To jest ca³kiem zrozumia³a
polityka budowania sobie modelu jako¶ci w oparciu o co¶ co siê kontroluje.
(np. Honda to popiera bo chiñskie silniczki maj± szanse wykosiæ tañsz±
konkurencje Hondy - a s± niby pod kontrol±).

pawe³ pawlicki
Loading...